آموزش SQL

براحتی میتوان گفت پرکاربردترین زبان برای ساخت و کار با پایگاه های داده می باشد.زبان های دیگری نیز برای این کاروجود دارند مانند"NO SQL"که به هیچ عنوان محبوبیت و قدرت SQLرا ندارد.(البته فلسفه طراحی آنها نیز با SQL فرق دارد) هر برنامه نویس که بخواهد برنامه های "جدی" و "کاربردی" تولید کند، باید SQLرا فراگیرد.