آموزش لینوکس

لینوکس نیز همانند ویندوز سرور یک سیستم عامل است با این تفاوت که از ابتدا، با درنظرداشتن "علم شبکه" طراحی شده است. هسته ی این سیستم عامل با زبان "C"نوشته شده و دارای قدرت بسیاری می باشد.براساس همین دلایل برای پیاده سازی شبکه های بزرگ،از این سیستم عامل استفاده می شود.

پارت اول
پارت دوم video
پارت سوم
پارت چهارم video
پارت پنجم
پارت ششم video
پارت هفتم
پارت هشتم
پارت نهم
پارت دهم
پارت یازدهم
پارت دوازدهم
پارت سیزدهم
پارت چهاردهم
پارت پانزدهم
پارت شانزدهم
پارت هفدهم
پارت هجدهم
پارت نوزدهم
پارت بیستم
پارت بیست و یکم
پارت بیست و دوم