دوره های آموزش برنامه نویسی

مبانی برنامه نویسی
برنامه نویسی
 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات : ---
 • هزینه (تومان) : 480,000
 • توضیحات : ---
پایتون
برنامه نویسی
 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 560,000
 • توضیحات : ---
SQL
برنامه نویسی
 • مدت کلاس : 30ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 795,000
 • توضیحات : ---
Front End (HTML,CSS,Js)
برنامه نویسی
 • مدت کلاس : 57ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,180,000
 • توضیحات : ---
Back End(Django)
برنامه نویسی
 • مدت کلاس : 32ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان)1,130,000
 • توضیحات : ---
مهندسی نرم افزار(اختیاری)
برنامه نویسی
 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان)1,100,000
 • توضیحات : ---

دوره های آموزش شبکه

+NETWORK
شبکه کامپیوتری
 • مدت کلاس : 30ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 575,000
 • توضیحات : ---
LPIC I
شبکه کامپیوتری
 • مدت کلاس : 60ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,390,000
 • توضیحات : ---
LPIC II
شبکه کامپیوتری
 • مدت کلاس : 52ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,550,000
 • توضیحات : ---
مباحث پیشرفته
شبکه کامپیوتری
 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,100,000
 • توضیحات : ---

دوره های آموزش ICDL

مقدماتی
ICDL
 • مدت کلاس : 55ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 490,000
 • توضیحات : ---
پیشرفته
ICDL
 • مدت کلاس : 51ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 670,000
 • توضیحات : ---